Một cháu đã tập được 1 ngày và một cháu mới tập được 1 giờ.

1,2,3 chúng ta cùng bước. Một cháu đã tập được 1 ngày và một cháu mới tập được 1 giờ.

Người đăng: Chân Tay Giả Thảo Nguyên vào Thứ Ba, 9 Tháng 10, 2018